• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566