• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล “ชนะเลิศระดับประเทศ” โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจำปีการศึกษา 2564

รางวัล “ชนะเลิศระดับประเทศ” โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจำปีการศึกษา 2564