• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน

โรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน