• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การรับนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การรับนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565