• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
<strong>อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน</strong>

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

หลักสูตรการอบรมการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Glide และ Google Site