• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564                

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564