• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสหกรณ์โรงเรียนได้มอบเงินสาธารณะประโยชน์ให้แก่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา    จำนวน 80,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชุมนุมสหกรณ์

งานสหกรณ์โรงเรียนได้มอบเงินสาธารณะประโยชน์ให้แก่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา    จำนวน 80,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชุมนุมสหกรณ์