• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในนามโรงเรียนแม่เมาะวิทยา   ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน และพิธีฌาปนกิจศพคุณบัวลอย ขันสา ผู้ปกครองของนักเรียน

ในนามโรงเรียนแม่เมาะวิทยา   ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน และพิธีฌาปนกิจศพคุณบัวลอย ขันสา ผู้ปกครองของนักเรียน