• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ประกาศ
📣📣📣ประกาศโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ฉบับที่ 9📣📣📣

📣📣📣ประกาศโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ฉบับที่ 9📣📣📣