• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครู ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครู ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับดีเยี่ยม