• 0 5426 6031
 • maemohwittaya@gmail.com

พันธกิจ เป้าประสงค์

พันธกิจ

 1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยและพลโลก
 2. พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง เชื่อมโยง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาของชาติ หลักสูตรท้องถิ่น นโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน
 4. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา
 7. พัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การบริหารงานด้วยระบบธรรมาภิบาลและการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาชาติ เกณฑ์มาตรฐานสากล และมีศักยภาพ เป็นพลเมืองไทยและพลโลก
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและมีทักษะชีวิต
 3. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ
 6. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน นอกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การศึกษา
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน และการบริหารจัดการ
 8. จัดระบบบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล