ติดต่อโรงเรียน

content

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
โทร 054336032 E: mail : adminmmws@maemoh.ac.th

Register to read more...

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะชีวิต มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานสากล เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชาติ มีหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชาติ หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรมาตรฐานสากล จุดเน้น นโยบายการพัฒนาผู้เรียน และสนองความต้องการของผู้เรียน พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนางาน ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการศึกษาพัฒนานักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ การบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 6 ด้านระบบบริหารจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา