เป้าหมายโรงเรียน

             1.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาชาติ เกณฑ์มาตรฐานสากล และมีศักยภาพ เป็นพลเมืองไทยและพลโลก

          2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและมีทักษะชีวิต

             3. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

        4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

             5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ

             6. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน นอกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การศึกษา

             7. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน      และการบริหารจัดการ

             8. จัดระบบบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล