อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"มารยาทงาม  ลือนามเพียบพร้อม  อ่อนน้อมถ่อมตน  น่ายลยินดี"