วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา
 
 

โรงเรียนแม่เมาะวิทยาเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ภายในปี ๒๕๕๘

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-09-14 14:10:53 น.