พันธกิจของโรงเรียน

        1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยและพลโลก

        2. พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

        3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง เชื่อมโยง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาของชาติ หลักสูตรท้องถิ่น นโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน

        4. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

        5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

        6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา

        7. พัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า

        8.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การบริหารงานด้วยระบบธรรมาภิบาลและการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล