ปรัชญาโรงเรียน

ชาวแม่เมาะวิทยาที่ดี จะต้องรู้ดีรู้ชั่ว  ประพฤติชอบ และพึ่งตนเอง