เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ตามเอกสารแนบดังนี้

download